حضور ایران بصورت پاویون مستقل و ساخت سالن (Self Built Pavilion) خواهد بود .

این در حالی ست که در طول دوره های مشارکت اکسپوها، برای بار دوم، ایران بصورت مستقل و به شکل پاویون مشارکت خواهد نمود .

در دوره‌های گذشته و تا سال 2000، ایران در پاویون های مشترک حضور می یافت .

در اکسپوهای سال 2005 و 2010 ایران از سالن های ساخته شده توسط برگزارکننده استفاده کرده بود و از سال 2015 با دریافت زمین، نسبت به ساخت پاویون با تم ویژه مرتبط با موضوع اکسپو اقدام نمود .