موضوع فراخوان مناقصه عمومی دو  مرحله ای:

" انتخاب مشاور ARCHITECT OF RECORD (AOR) جهت بررسی و تکمیل طرح های تهیه شده ، طراح پاویون جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی اخذ مجوز نهایی ساخت پاویون جمهوری اسلامی ایران و تهیه اسناد و انتخاب پیمانکار ساخت پاویون در اکسپو 2020 دوبی-امارات "

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران درنظر دارد مزایده عمومی فوق الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده درسامانه، 1398/8/18 می باشد .

تضمین شرکت در مناقصه شماره (2098001063000015): 400/000/000 ریال، بصورت ضمانت نامه بانکی حساب سپرده شرکت 4001057906374047 بنام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی، به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن كمتر از سه ماه نبوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

(شرکت کنندگان خارجی می توانند نسبت به تهیه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 4000 یورو و یا پرداخت نقدی مبلغ 4000 یورو به حساب 214545001 بانک ملی ایران به نام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.)

قیمت های پیشنهادی مزایده گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت 16:15 روز چهارشنبه تاریخ 1398/8/22

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 16:15 روز شنبه تاریخ 1398/9/2

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز یک شنبه تاریخ 1398/9/3

جلسه توجیهی مزایده: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 1398/8/25 دفتر گروه نظارت برخدمات نمایشگاهی می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده: تهران بزرگراه شهید چمران شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی سالن 61 ستاد اکسپو می باشد .

آدرس:  تهران بزرگراه شهید چمران شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ساختمان 27 دفتر گروه نظارت برخدمات نمایشگاهی تلفن: 21912534 21912431

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737 

 

دبیرخانه کمیسیون معاملات