چاپ        ارسال به دوست

گام مهمی دیگر در جهت مشارکت تمامی بخش های کشور در پروژه ملی اکسپو

در راستای گسترش ﻫﻤﻜﺎرى های دوﺟﺎﻧﺒﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰارى و ﻳﺎ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﻳﺸـﮕﺎهﻫـﺎى ﺗﺨﺼﺼـﻲ و ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ و اﻛﺴﭙﻮى ٢٠٢٠ دوﺑﻲ، ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت، ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎ، اﻳﺠﺎد ﺗﺴـﻬﻴﻼت و ﺟـﺬب ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﻫـﺎى داﺧﻠـﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮاى ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه، تفاهم نامه همکاری میان ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ نمایشگاه های ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ج.ا.اﻳﺮان و دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري- ﺻﻨﻌﺘﻲ و وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدي منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شركت سهامی نمايشگاه های بين المللی ج.ا.ايران، در این مراسم که با حضور دکتر مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و دکتر زمانی مشاور وزیر صنعت – معدن و تجارت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ايران برگزار شد طرفین بر لزوم گسترش همکاری های دو جانبه به منظور اعتلای جایگاه صنعت نمایشگاهی کشور در عرضه های داخلی و بین المللی تاکید نمودند.

شایان ذکر است، در این قرارداد مواردی همچون ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺠﺎرب و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰارى اﻛﺴﭙﻮى ٢٠٢٠ دوﺑﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ، اﺟﺮاى دورهﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻓــﺮاﻫﻢ ﻧﻤــﻮدن ﺷــﺮاﻳﻂ و اﻳﺠــﺎد ﺗﺴــﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑــﺮاى ﺑﺮﮔــﺰارى، ﺟﻠــﺐ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨــﺪه و ﻳــﺎ ﻣﺸــﺎرﻛﺖ در نمایشگاه های ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ طرفین و اﻛﺴﭙﻮى دوﺑﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ مربوطه، ﺗﻬﻴـــﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫـــﺎى ﻏﻨـــﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـــﺬار ﺟﻬـــﺖ ﺑﻬـــﺮهﺑـــﺮدارى در ﻃـــﻮل ﺑﺮﮔـــﺰارى اﻛﺴـــﭙﻮى دوﺑـــﻲ، ﺑﺴﺘﺮﺳـــﺎزى ﺑﺮﮔـــﺰارى روﻳـــﺪادﻫﺎى ﻣﺸـــﺘﺮك ﻧﻤﺎﻳﺸـــﮕﺎﻫﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﻳـــﺰى ﺑـــﺮاى اﻋـــﺰام ﺗﻮرﻫـــﺎی ﮔﺮدﺷـــﮕﺮى ﺑـــﺮاى اﻛﺴـــﭙﻮ و ﺳـــﺎﻳﺮ روﻳـــﺪادﻫﺎ در داﺧـــﻞ و ﺧـــﺎرج از ﻛﺸـــﻮر ﺑـــﺎ ﻫﻤـــﺎﻫﻨﮕﻲ و اﺳــﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺗﻬﻴــﻪ ﻣﺤﺘــﻮا و ﺑﺴــﺘﻪﻫــﺎى ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔــﺬارى ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ اﻃﻼﻋــﺎت ﺗــﻮﺟﻴﻬﻲ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ آزاد و وﻳــﮋه، ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﻳـــﺰى ﺑـــﺮاى ﺣﻀـــﻮر ﻧﻴﺮوﻫـــﺎى ﺗﻮاﻧﻤﻨـــﺪ ﺟﻬـــﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺖ در اﻛﺴـــﭙﻮى ٢٠٢٠ دوﺑـــﻲ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر اﻧﺠـــﺎم ﻣـــﺬاﻛﺮات B2B در ﺣـــﺪ ﻣﻘـــﺪورات ﭘـــﺎوﻳﻮن ﺑـــﺎ ﻫﻤـــﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳـــﺘﺎد اﻛﺴـــﭙﻮى دوﺑﻲ، ﺣﻀـــﻮر ﻣـــﻮﺛﺮ در ﻧﻤﺎﻳﺸـــﮕﺎهﻫـــﺎى ﺑـــﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـــﻲ ﻣﻌﺮﻓـــﻲ ﺷـــﺪه از ﺳـــﻮى شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران از ﺟﻤﻠـــﻪ روﻳﺪاد اﻛﺴﭙﻮى دوﺑﻲ و ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎى ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى، ﺷﻨﺎﺳــــﺎﻧﺪن ﻣﻮﻗﻌﻴــــﺖ ژﺋﻮاﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴــــﺘﻲ ﻣﻤﺘــــﺎز و ﭘﻴﺸــــﺮﻓﺘﻬﺎى ﭼﺸــــﻤﮕﻴﺮ ﻣﻨــــﺎﻃﻖ آزاد و وﻳﮋه اﻳﺮان در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻛﺴﭙﻮ و دیگر موارد مرتبط با حضور کشورمان در رویدادهای نمایشگاهی بین المللی به امضاء طرفین رسید.

انتهای خبر/١١:٥٣ - سه شنبه ٨ تير ١٤٠٠    /    شماره : ٢٥٩٤    /    تعداد نمایش : ١١٦١