شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در سال 1355 عضو اتحادیه جهانی نمایشگاهها BIE گردید .

BIE (Bureau International des Expositions) که مسئولیت برگزاری نمایشگاههای اکسپو را در جهان به عهده دارد، یک سازمان بین المللی دولتی است. این سازمان مسئول نظارت و تنظیم همه نمایشگاه های بین المللی است که بیش از سه هفته طول می کشد و دارای ماهیت غیر تجاری هستند ("Expos") .

با توجه به عضویت این شرکت در سازمان جهانی نمایشگاه‌ها و طبق مصوبه شماره 157382/ت56272هـ مورخ 1397/11/27 هیأت محترم وزیران، این شرکت به عنوان مسئول سازماندهی، اجرا و بهره ‌برداری پاویون جمهوری اسلامی ایران تعیین گردید .

براساس مصوبه مذکور کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب ستاد ملی اکسپو، در اجرای این رویداد بزرگ جهانی با شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران همکاری دارند .